Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

Versie 3.0 – 6 februari 2020

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 – Identiteit van Opvallen.nl

Opvallen.nl;
Ambachtweg 43, 5731AE, Mierlo;
Telefoonnummer: 040 296 1337 (openingstijden: werkdagen tussen 9:00 en 17:30 uur)
E-mailadres: contact@opvallen.nl
KvK-nummer: 71776125
Btw-identificatienummer: NL858844825B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

sfsgfdgds

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is ieder aanbod van OPVALLEN.NL geheel vrijblijvend. OPVALLEN.NL behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en offertes te allen tijde in te trekken of te wijzigingen door enkele mededeling aan de klant ondanks dat in de offerte een termijnstelling voor de aanvaarding is vermeld. Een aanbieding of offerte komt in ieder geval zonder nadere mededeling te vervallen nadat 30 dagen vanaf het moment van het uitbrengen van de aanbieding of offerte
  zijn verstreken, behoudens het geval dat OPVALLEN.NL de geldigheidsduur van het aanbod of offerte schriftelijk heeft verlengd.
 2. De bij het aanbod door OPVALLEN.NL verstrekte informatie, beschrijving, digitale inhoud, ontwerpen of overige Digitale inhoud zijn slechts indicatief. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OPVALLEN.NL niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendom en vrijwaring

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle aangeleverde informatie, foto- en videobestanden en de inhoud van de advertentie. OPVALLEN.NL is niet gehouden deze informatie of inhoud op juistheid te controleren. De klant is gehouden zich ervan te vergewissen dat geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. Indien OPVALLEN.NL blijkt dat (mogelijk) inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, heeft OPVALLEN.NL het recht de advertentie te verwijderen, zonder dat OPVALLEN.NL gehouden is de overeengekomen prijs te restitueren en zonder daarvoor enige (schade)vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn.
 3. De klant vrijwaart OPVALLEN.NL voor iedere vordering die door een derde jegens OPVALLEN.NL wordt ingesteld, alsmede voor alle daarmee verbandhoudende (juridische) kosten die zijdens OPVALLEN.NL dientengevolge zullen rijzen, als gevolg van een (mogelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden in een advertentie van de klant.

Artikel 6 – De Overeenkomst (plaatsingsbevestiging)

asdgfasf

Artikel 7 – Bedenktermijn Consument

 1. Indien de klant een Consument is, is sprake van een Overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 1 lid 8 en
  artikel 7:46a/7:46 i BW. Toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. De Consument kan de Overeenkomst op afstand gedurende 7 dagen na ontvangst van de zaak, dan wel, in het geval van
  dienstverlenging, na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. OPVALLEN.NL mag de Consument vragen naar de reden van annuleren, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 3. Deze bepaling geldt niet voor Zakelijke klanten van OPVALLEN.NL.

Artikel 8 – Uitoefening van het annuleren van een bestelling door de Consument gedurende de bedenktijd en kosten daarvan

 1. Als de Consument af wil zien van zijn bestelling, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van e-mail of per
  aangetekende post of op andere ondubbelzinnige wijze aan OPVALLEN.NL.
 2. Het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het annuleren ligt bij de Consument.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het aangeleverde. Het aangeleverde dient overeenkomstig de instructies van OPVALLEN.NL te worden geretourneerd binnen veertien dagen nadat de Consument aan OPVALLEN.NL heeft medegedeeld van de bestelling af te zullen zien. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Consument.
 4. Indien de consument annuleert na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van het product reeds geschiedde tijdens de bedenktijd, is de Consument OPVALLEN.NL een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door OPVALLEN.NL is nagekomen op het moment van annulering, vergeleken met de volledige
  nakoming van de verbintenis.

Artikel 9 – De prijs

 1. Alle door OPVALLEN.NL genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Eenzijdige prijsverhogingen zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. OPVALLEN.NL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan OPVALLEN.NL kenbaar heeft gemaakt.
 3. OPVALLEN.NL is gerechtigd om in gedeelten te presteren.
 4. Levertijden zijn vrijblijvend en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. De klant dient OPVALLEN.NL bij overschrijding van een levertijd met 28 dagen schriftelijk in gebreke te stellen en minimaal een termijn van 14 dagen voor nakoming te geven. Tenzij anders overeengekomen vangt de levertijd aan op de dag van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Klachtplicht

 1. De klant is verplicht om een door OPVALLEN.NL geplaatste advertentie onmiddellijk na levering op juistheid te controleren.
 2. Een door de klant (beweerdelijk) geconstateerde tekortkoming, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, aangaande de inhoud of vormgeving, dient de klant binnen vijf werkdagen nadat de klant de tekortkoming ontdekt, althans behoorde te ontdekken, schriftelijk aan OPVALLEN.NL te melden of straffe van verval van recht.
 3. De klant verleent aan OPVALLEN.NL alle medewerking teneinde de gegrondheid van de klacht te verifiëren.
 4. Klachten van de Zakelijke klant geven nimmer recht om de betaling op te schorten c.q. te verrekenen.

 Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging en contractduur

 1. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd, te weten korter dan 12 maanden, is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Jaarcontracten worden na afloop van het jaar automatisch met één jaar verlengd, tenzij de klant ten minste twee maanden vóór het einde van de looptijd de overeenkomst schriftelijk bij OPVALLEN.NL opzegt.

Artikel 13 – Betaling

asdfasfasd

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele Eigendom

 1. Alle door OPVALLEN.NL geleverde zaken blijven (juridisch) eigendom van OPVALLEN.NL, zolang de klant de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken of diensten, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde intresten en buitengerechtelijke kosten) van de Overeenkomst niet heeft voldaan
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande de door OPVALLEN.NL geproduceerde zaken of verrichte diensten komen toe aan OPVALLEN.NL. De klant zal geen inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten van OPVALLEN.NL maken, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan OPVALLEN.NL anderszins toekomende rechten.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant niet toegestaan enige door OPVALLEN.NL geleverde zaken of diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken of over te nemen in andere media, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan OPVALLEN.NL anderszins toekomende rechten.
 4. Enige op de door OPVALLEN.NL geleverde zaken naamsvermelding van OPVALLEN.NL dient niet door de klant te worden verwijderd.

Artikel 15 – Overmacht

 1. OPVALLEN.NL is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan OPVALLEN.NL verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht. Indien OPVALLEN.NL door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele, zonder financiële compensatie, op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers of locatiehouders van) OPVALLEN.NL en/of andere hulppersonen, productiestoringen, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.
 2. Indien OPVALLEN.NL door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de adverteerder klant tegenover OPVALLEN.NL geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of
  schadevergoeding.
 3. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet, zal de OPVALLEN.NL daarvan mededeling doen aan de klant.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens dwingend recht is OPVALLEN.NL niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, boetes en/of gevolgschade bij de klant.
 2. De aansprakelijkheid van OPVALLEN.NL is beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW. Indien sprake is van een duurovereenkomst, beperkt het maximum zich tot het factuurbedrag exclusief BTW dat correspondeert met één jaar.
 3. Indien lid 2 voornoemd rechtens geen standhoudt, strekt de aansprakelijkheid van OPVALLEN.NL in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor OPVALLEN.NL verzekerd is dan wel, indien OPVALLEN.NL ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van OPVALLEN.NL zich pleegt te verzekeren met een maximaal bedrag van € 5.000,00.
 4. OPVALLEN.NL is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in oppervlakte, kleurstelling of toleranties al dan niet als gevolg van verscheidene beeldschermresoluties.

Artikel 17 – Verjaring

 1. Alle rechtsvorderingen van de klant uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen Overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden/dienstverlening werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen OPVALLEN.NL en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar OPVALLEN.NL is gevestigd.

ARE YOU IN?

Neem nu contact met ons op