Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

Versie 3.0 – 6 februari 2020

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. OPVALLEN.NL;
 2. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die dienst(en) en/of product(en) van OPVALLEN.NL afneemt;
 3. Consument: de klant van OPVALLEN.NL, natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit alsmede degene die in zijn naam of te zijnen behoeven optreedt;
 4. Zakelijke klant: de klant van OPVALLEN.NL die geen consument in de hiervoor bedoelde zin is;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de zakelijke klant gebruik kan maken van annulering;
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen OPVALLEN.NL en de klant tot stand komt alsook alle rechtshandelingen ter uitvoering daarvan;
 7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen OPVALLEN.NL en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlenging op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en OPVALLEN.NL gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 12. Dienst: de door OPVALLEN.NL aangeboden of geleverde inspanning en/of andere zaken ten behoeve van beeldscherm adverteren of andere promotionele activiteiten;
 13. Product: de door OPVALLEN.NL aangebodenen/ of vervaardigde digitale advertentie met digitale inhoudt en behoeve van adverteren of andere promotionele activiteiten;
 14. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of OPVALLEN.NL in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van Opvallen.nl

Opvallen.nl;
Slachthuisstraat 4, 5664 EP, Geldrop;
Telefoonnummer: 040 296 1337 (openingstijden: werkdagen tussen 9:00 en 17:30 uur)
E-mailadres: contact@opvallen.nl
KvK-nummer: 71776125
Btw-identificatienummer: NL858844825B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van OPVALLEN.NL. Verwijzingen door de klant naar eigen (algemene) voorwaarden worden door OPVALLEN.NL niet aanvaard en toepasselijkheid van door de klant gehanteerde (algemene) voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal OPVALLEN.NL voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij OPVALLEN.NL zijn in te zien en dat zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten en buitencontractuele relaties tussen OPVALLEN.NL en de klant. Indien deze algemene voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe algemene voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
 6. In het geval van afwijking op één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal tussen OPVALLEN.NL en de klant in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging gelden, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is ieder aanbod van OPVALLEN.NL geheel vrijblijvend. OPVALLEN.NL behoudt zich het recht voor om aanbiedingen en offertes te allen tijde in te trekken of te wijzigingen door enkele mededeling aan de klant ondanks dat in de offerte een termijnstelling voor de aanvaarding is vermeld. Een aanbieding of offerte komt in ieder geval zonder nadere mededeling te vervallen nadat 30 dagen vanaf het moment van het uitbrengen van de aanbieding of offerte
  zijn verstreken, behoudens het geval dat OPVALLEN.NL de geldigheidsduur van het aanbod of offerte schriftelijk heeft verlengd.
 2. De bij het aanbod door OPVALLEN.NL verstrekte informatie, beschrijving, digitale inhoud, ontwerpen of overige Digitale inhoud zijn slechts indicatief. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden OPVALLEN.NL niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendom en vrijwaring

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor alle aangeleverde informatie, foto- en videobestanden en de inhoud van de advertentie. OPVALLEN.NL is niet gehouden deze informatie of inhoud op juistheid te controleren. De klant is gehouden zich ervan te vergewissen dat geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 2. Indien OPVALLEN.NL blijkt dat (mogelijk) inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, heeft OPVALLEN.NL het recht de advertentie te verwijderen, zonder dat OPVALLEN.NL gehouden is de overeengekomen prijs te restitueren en zonder daarvoor enige (schade)vergoeding aan de klant verschuldigd te zijn.
 3. De klant vrijwaart OPVALLEN.NL voor iedere vordering die door een derde jegens OPVALLEN.NL wordt ingesteld, alsmede voor alle daarmee verbandhoudende (juridische) kosten die zijdens OPVALLEN.NL dientengevolge zullen rijzen, als gevolg van een (mogelijke) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden in een advertentie van de klant.

Artikel 6 – De Overeenkomst (plaatsingsbevestiging)

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod via telefoon of langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt OPVALLEN.NL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door OPVALLEN.NL is bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft OPVALLEN.NL passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal OPVALLEN.NL daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. OPVALLEN.NL kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien OPVALLEN.NL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling, aanvraag of reeds geactiveerde plaatsing te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen kan de klant de advertentie c.q. reclamecampagne het overeengekomen aantal malen kosteloos laten aanpassen indien het product door de klant is aangeleverd.
 6. De geregistreerde informatie aangaande de Overeenkomst in de systemen van OPVALLEN.NL leveren dwingend bewijs op. Tegen de daarin opgenomen informatie is geen tegenbewijs mogelijk. Onderhavige bepaling is een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv.
 7. Een klant is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van OPVALLEN.NL en de andere klant. OPVALLEN.NL mag zijn rechten en zijn verplichtingen uit de overeenkomst echter overdragen aan een moeder-, zuster, of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van de klant.

Artikel 7 – Bedenktermijn Consument

 1. Indien de klant een Consument is, is sprake van een Overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 1 lid 8 en
  artikel 7:46a/7:46 i BW. Toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 2. De Consument kan de Overeenkomst op afstand gedurende 7 dagen na ontvangst van de zaak, dan wel, in het geval van
  dienstverlenging, na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. OPVALLEN.NL mag de Consument vragen naar de reden van annuleren, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 3. Deze bepaling geldt niet voor Zakelijke klanten van OPVALLEN.NL.

Artikel 8 – Uitoefening van het annuleren van een bestelling door de Consument gedurende de bedenktijd en kosten daarvan

 1. Als de Consument af wil zien van zijn bestelling, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van e-mail of per
  aangetekende post of op andere ondubbelzinnige wijze aan OPVALLEN.NL.
 2. Het risico voor de juiste en tijdige uitoefening van het annuleren ligt bij de Consument.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het aangeleverde. Het aangeleverde dient overeenkomstig de instructies van OPVALLEN.NL te worden geretourneerd binnen veertien dagen nadat de Consument aan OPVALLEN.NL heeft medegedeeld van de bestelling af te zullen zien. De kosten van retourzending komen voor rekening van de Consument.
 4. Indien de consument annuleert na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van het product reeds geschiedde tijdens de bedenktijd, is de Consument OPVALLEN.NL een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door OPVALLEN.NL is nagekomen op het moment van annulering, vergeleken met de volledige
  nakoming van de verbintenis.

Artikel 9 – De prijs

 1. Alle door OPVALLEN.NL genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Eenzijdige prijsverhogingen zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. OPVALLEN.NL zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan OPVALLEN.NL kenbaar heeft gemaakt.
 3. OPVALLEN.NL is gerechtigd om in gedeelten te presteren.
 4. Levertijden zijn vrijblijvend en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. De klant dient OPVALLEN.NL bij overschrijding van een levertijd met 28 dagen schriftelijk in gebreke te stellen en minimaal een termijn van 14 dagen voor nakoming te geven. Tenzij anders overeengekomen vangt de levertijd aan op de dag van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Klachtplicht

 1. De klant is verplicht om een door OPVALLEN.NL geplaatste advertentie onmiddellijk na levering op juistheid te controleren.
 2. Een door de klant (beweerdelijk) geconstateerde tekortkoming, bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, aangaande de inhoud of vormgeving, dient de klant binnen vijf werkdagen nadat de klant de tekortkoming ontdekt, althans behoorde te ontdekken, schriftelijk aan OPVALLEN.NL te melden of straffe van verval van recht.
 3. De klant verleent aan OPVALLEN.NL alle medewerking teneinde de gegrondheid van de klacht te verifiëren.
 4. Klachten van de Zakelijke klant geven nimmer recht om de betaling op te schorten c.q. te verrekenen.

Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging en contractduur

 1. De klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd, te weten korter dan 12 maanden, is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Indien er geen opzegging wordt gedaan zal dit contract automatisch worden verlengd met een periode gelijk aan de oorspronkelijke duur van het contract.
 2. Jaar- of meerjarige contracten worden na afloop van de periode automatisch met één jaar verlengd, tenzij de klant ten minste twee maanden vóór het einde van de looptijd de overeenkomst schriftelijk bij OPVALLEN.NL opzegt.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald, dienen de facturen van OPVALLEN.NL te worden voldaan binnen 10 dagen na factuurdatum op de door OPVALLEN.NL aangegeven wijze. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geëist. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van de wet.
 2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan OPVALLEN.NL te melden.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening op opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij onherroepelijke arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 4. Indien de klant niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, respectievelijk gebruik maakt van de schuldsanering (WSNP), wordt de klant van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan OPVALLEN.NL verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
 5. Het onbetaalde bedrag wordt na het verstrijken van de betalingstermijn bij de Zakelijke klant verhoogd met een contractuele rente van 1% per maand. Gerekend vanaf de factuurdatum vervaldag van de factuur (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekende) over het bruto-factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening. Bij de Consument geldt de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
 6. Bij niet tijdige integrale betaling heeft OPVALLEN.NL eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van OPVALLEN.NL, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van OPVALLEN.NL dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de klant, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
 7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van klant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 300,00.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele Eigendom

 1. Alle door OPVALLEN.NL geleverde zaken blijven (juridisch) eigendom van OPVALLEN.NL, zolang de klant de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken of diensten, de facturen met betrekking tot bijkomende werkzaamheden alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde intresten en buitengerechtelijke kosten) van de Overeenkomst niet heeft voldaan
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten aangaande de door OPVALLEN.NL geproduceerde zaken of verrichte diensten komen toe aan OPVALLEN.NL. De klant zal geen inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten van OPVALLEN.NL maken, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan OPVALLEN.NL anderszins toekomende rechten.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de klant niet toegestaan enige door OPVALLEN.NL geleverde zaken of diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken of over te nemen in andere media, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van € 500,00 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan OPVALLEN.NL anderszins toekomende rechten.
 4. Enige op de door OPVALLEN.NL geleverde zaken naamsvermelding van OPVALLEN.NL dient niet door de klant te worden verwijderd.

Artikel 15 – Overmacht

 1. OPVALLEN.NL is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan OPVALLEN.NL verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht. Indien OPVALLEN.NL door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele, zonder financiële compensatie, op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers of locatiehouders van) OPVALLEN.NL en/of andere hulppersonen, productiestoringen, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.
 2. Indien OPVALLEN.NL door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de adverteerder klant tegenover OPVALLEN.NL geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of
  schadevergoeding.
 3. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet, zal de OPVALLEN.NL daarvan mededeling doen aan de klant.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Behoudens dwingend recht is OPVALLEN.NL niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, boetes en/of gevolgschade bij de klant.
 2. De aansprakelijkheid van OPVALLEN.NL is beperkt tot maximaal het factuurbedrag exclusief BTW. Indien sprake is van een duurovereenkomst, beperkt het maximum zich tot het factuurbedrag exclusief BTW dat correspondeert met één jaar.
 3. Indien lid 2 voornoemd rechtens geen standhoudt, strekt de aansprakelijkheid van OPVALLEN.NL in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor OPVALLEN.NL verzekerd is dan wel, indien OPVALLEN.NL ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van OPVALLEN.NL zich pleegt te verzekeren met een maximaal bedrag van € 5.000,00.
 4. OPVALLEN.NL is nimmer aansprakelijk voor afwijkingen in oppervlakte, kleurstelling of toleranties al dan niet als gevolg van verscheidene beeldschermresoluties.

Artikel 17 – Verjaring

 1. Alle rechtsvorderingen van de klant uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen Overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd, dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden/dienstverlening werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen OPVALLEN.NL en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst of overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar OPVALLEN.NL is gevestigd.

ARE YOU IN?

Neem nu contact met ons op